Past Committee 08-09

Committee for 2008 to 2009
President Leung Chun Fai
Vice-President Wong Ing Hieng
Secretary Phoon Kok Kwang
Treasurer Chu Jian
Committee Members Eddy Chen
Chua Tong Seng
Lin Kai Qiu
Ng Peng Boon
Poh Teoh Yaw
Wang Hou
Indrayogan Yogarajah